Verslag derde vergadering Klankbordgroep Woningbouw Van der Kooij (20.12.2021)

Hier vindt u het verslag van de derde vergadering op 20 december 2021 van de klankbordgroep voor het Woningbouwproject Van der Kooij. U kunt het originele verslag vinden in de link hieronder, of het inhoudelijke deel van het verslag hieronder lezen.

Verslag overleg klankbordgroep Nieuw Ambacht 20 december 2021

Aanwezig:
vijf bewoners,
een vertegenwoordiger van het Bewonersplatform Oud Ambacht,
Lenneke van der Meer, gebiedsmanager gemeente Vlaardingen,
Pal Joorman en Mayra Doerga, projectleiders gemeente Vlaardingen,
Jacco Schipper gedelegeerd ontwikkelaar.

Onderstaand een korte weergave op hoofdlijnen waarbij
de inbreng van de bewoners en van het bewonersplatform wordt aangegeven met B,
van de gemeente met G en
van de gedelegeerd ontwikkelaar met O.

Communicatie
B
constateert dat de communicatie niet goed verloopt.
Afgesproken wordt dat O maandelijks een bericht zal opstellen over de voortgang en dat G daartoe indien nodig een reminder zal sturen en het bericht zo nodig zal aanvullen. Het bericht zal door G worden doorgestuurd naar het Bewonersplatform en worden gepubliceerd op de facebookpagina en de website bewonersplatformoudambacht.nl

Voortgang bestemmingsplan
Er zijn reacties ontvangen van onder meer Omgevingsdienst DCMR en het Waterschap. De gemeente zal deze reacties bekijken en indien relevant meenemen in het ontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting in het eerste kwartaal 2022  ter inzage zal kunnen worden gelegd. Daarna is er zes weken gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Binnen deze periode (naar verwachting ongeveer na vier weken) wordt door O een bijeenkomst voor de buurt georganiseerd waarbij belanghebbenden nog vragen kunnen stellen en kunnen reageren op het voorgelegde plan. Na afloop van de zes weken wordt een reactie op de zienswijze gemaakt. Er kan dan ook nog indien noodzakelijk een hoorzitting worden belegd. Als e.e.a. is afgewikkeld gaat het ontwerp naar B&W en vervolgens naar de GemeenteRaad die het bestemmingsplan vaststelt. Daarna is het nog mogelijk beroep aan te tekenen bij de Raad van State die moet bepalen of de gemeente de juiste procedures heeft gevolgd. Als ook deze procedure is afgewikkeld is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan wat dat betreft met de sloop en de bouw worden gestart. Nog niet bekend wie de aannemer zal zijn.
Er is inmiddels een voorbereidingsbesluit gepubliceerd om eventuele ongewenste ontwikkelingen die ingaan tegen het voorgenomen bestemmingsplan te kunnen tegenhouden.
Vastgesteld is dat er geen MER nodig is.

Aspecten t.a.v. het heien
Voor het inbrengen van de heipalen zal gebruik worden gemaakt van schroefpalen, een trillingsloos systeem waardoor naar verwachting van O geen sprake zal zijn van verzakkingen. Er zal, om desalniettemin eventuele schade te kunnen constateren, een nulmeting worden verricht bij woningen in een nader te bepalen straal rond de bouwplaatsen. De straal wordt door de verzekeraar van de heier bepaald. O zal helder communiceren hoe het gaat met het heien, de nulmeting, de meting na het heien en hoe en  wanneer bewoners eventuele schade kunnen melden.
B vraagt daarnaast aandacht voor het bouwtransport wat verzakkingen tot gevolg kan hebben.

Ontwerp
Er worden een aantal plaatjes getoond van de plattegrond van het te bebouwen gebied en de buitenkant van de woningen zoals het er in het laatste ontwerp uitziet.
O zal de plaatjes doorsturen zodat er iets meer tijd is er naar te kijken. Ze zullen op de website van het Bewonersplatform worden gepubliceerd.
T.a.v. het eerder getoonde ontwerp zijn kleine wijzigingen aangebracht.
O zegt toe nog nader te zullen kijken naar de erfafscheidingen.
N.a.v. de vraag waarom bij de woningen op het Bordesplein niet net als bij het appartementsgebouw rode i.p.v. (niet bij de bestaande woningen passende) grijze dakpannen worden toegepast, zegt O dat de architect dit heeft bepaald en dat de Welstandscommissie daarmee heeft ingestemd. Verder geeft O aan dat de woningen qua energieprestatie voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen waarbij de afkorting BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen en zijn voorzien van individuele warmtepompen.  Om bijna energieneutraal te zijn is er slechts een beperkt aantal zonnepanelen nodig. B geeft aan dat in het kader van het klimaatprobleem werd verwacht dat er sprake zou zijn van volledige energieneutraliteit die kan worden bereikt door meer zonnepanelen te plaatsen.

Parkeren
B
constateert dat er nog steeds geen helderheid is over het aantal parkeerplaatsen dat expliciet dan wel impliciet verdwijnt als gevolg van de realisering van de bouw.
Er zijn drie soorten parkeerplaatsen aan de orde:
1. Het aantal dat op het te bebouwen terrein wordt gerealiseerd volgens de geldende parkeernormen;
2. De officiële parkeerplaatsen die nu op het terrein van Van der Kooij liggen, b.v. langs de Kethelweg, maar die door de bouw verdwijnen;
3. De informele parkeerplaatsen zoals aan het eind van de Jan Ligthartstraat en bij de Vissersschool die ook door de bouw verdwijnen.
G geeft aan dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het al jaren bestaande parkeerprobleem in de buurt en het parkeren als gevolg van het bouwplan. Voor dat laatste vindt door G een toetsing plaats bij de aanvraag van de bouwvergunning. Op basis van de ontwerpen die er nu liggen zal G een overzicht geven van de parkeerplaatsen die verdwijnen en die worden aangelegd. G verwacht dat dit overzicht er in januari zal zijn. Voor het algemene parkeerprobleem in de buurt geeft het plan geen oplossing.
B benadrukt dat van G een integrale visie wordt verwacht en dat het door G te maken overzicht uiteindelijk door B zal worden getoetst op het totale effect van de bouw.

Vervolgoverleg
Het eerstvolgende overleg is op woensdag 16 februari om verder te praten over parkeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *