Verslag eerste vergadering Klankbordgroep Woningbouw Van der Kooij (25.01.2021)

Hier vindt u het verslag van de eerste vergadering op 25 januari 2021 van de klankbordgroep voor het Woningbouwproject Van der Kooij. U kunt het originele verslag vinden in de link hieronder, of het inhoudelijke deel van het verslag hieronder lezen.

Introductie en voorstelronde Alle leden stellen zich kort voor en geven aan waarom ze zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep. Ook wordt aangegeven wat men van de klankbordgroep verwacht. Vanuit de omwonenden wordt aangegeven dat men het belangrijk vindt om vroegtijdig geïnformeerd te worden over de consequenties van de plannen, over de planning, over het proces rondom het bestemmingsplan en wanneer men formeel kan inspreken/reageren. Hoewel ook het voortraject van het plan in de klankbordgroep zal worden meegenomen, ligt de nadruk van de rol van de klankbordgroep in de uitvoeringsfase. De klankbordgroep is onderdeel van het participatie-traject voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouwplannen.

Thema’s voor de klankbordgroep De volgende thema’s zullen steeds terugkomen bij de komende bijeenkomsten

 Inrichting openbare ruimte (met name het groengebied gelegen voor de huidige school)  Verkeersafwikkeling algemeen  Routing bouwverkeer  Bereikbaarheid en veiligheid bouwlocatie  Parkeren algemeen en parkeren tijdens de uitvoeringsfase  Planning algemeen  Planning en proces rondom bestemmingsplan

Bestemmingsplan Na het overleg van woensdag jl. is er nog contact geweest met de gemeente en het bureau dat het bestemmingsplan opstelt. Hieronder treffen jullie de belangrijkste punten uit het contact.

De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn in volle gang. De gemeente zal rond de zomer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen. Dat betekent dat vanaf dat moment een ieder, gedurende een termijn van 6 weken, de gelegenheid heeft opmerkingen te maken (zogenaamde zienswijzen). De gemeente moet onderbouwd bepalen of eventuele zienswijzen gegrond zijn en kan eventueel een hoorzitting beleggen.

Vervolgens wordt het plan aangeboden aan de Gemeenteraad die het plan, al dan niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, moet vaststellen. In deze fase kunnen belanghebbenden die menen niet voldoende te zijn gehoord zich tot de Gemeenteraad wenden. Indien nodig kan de Raad het plan terugsturen voor wijziging als men niet kan instemmen met het voorgelegde vast te stellen bestemmingsplan. De Raad stelt vervolgens het (al dan niet aangepaste) bestemmingsplan vast.

Na vaststelling door de Raad kan iedere belanghebbende bij de Raad van State in beroep gaan. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken. Indien er binnen de termijn geen beroep is ingediend, dan is het bestemmingsplan definitief (onherroepelijk).

Losse vragen/opmerkingen tijdens klankbordgroep

“Hoe zit het met bodemvervuiling?” Door de ontwikkelaar wordt aangegeven dat er alleen een omgevingsvergunning zal worden afgegeven door de gemeente wanneer de bodem milieukundig geschikt is voor het beoogde gebruik (= wonen met tuin). Hiervoor zijn verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd en

zullen er (na de sloop) nog verdere bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Op basis daarvan wordt er een saneringsplan gemaakt dat goedgekeurd moet worden door DCMR (= bevoegd gezag). Wanneer de sanering gereed is, dan zal DCMR controleren of de sanering volgens de afspraken uit het saneringsplan is uitgevoerd. Wanneer dit het geval is, dan zal DCMR een beschikking afgeven. Dat is het bewijs dat de sanering correct en voldoende is uitgevoerd.

“Er wordt nu al groen weggehaald?” Navraag bij de gemeente wijst uit dat er een iep is verwijderd (met kapvergunning) op het terrein van Van der Kooy omdat deze boom de iepziekte had.

“Heiwerk en opnames omliggende woningen” Binnen bouwprojecten is er altijd kans op schade aan de omliggende woningen door sloop- of heiwerkzaamheden. Uiteraard zal er door de uitvoerende partijen alles aan worden gedaan om dit te voorkomen en de overlast tot een minimum te beperken. De uitvoerende partijen dienen ook voldoende verzekerd te zijn. Aan de hand van het gekozen hei-systeem (afhankelijk van de sonderingen en bodemgesteldheid) zal de straal bepaald worden waarbinnen de opnames van de woningen (de nul-meting) zal plaatsvinden. Als er met zwaar materieel gesloopt gaat worden, zal de sloopaannemer vooraf ook een meting moeten uitvoeren. Te zijner tijd (in ieder geval ruim vooraf) zult u hierover nog verder worden geïnformeerd.

Praktische afspraken vervolgoverleg Afgesproken is om de woensdagavond als vast moment te houden voor het overleg, met een starttijd van 20.00 uur. Voor de beginperiode zal vooralsnog een frequentie van 1x per 2 maanden worden aangehouden.

Wanneer de datum voor de start van de bouwwerkzaamheden duidelijker wordt, dan zal er vaker overleg zijn. De nieuwe frequentie zullen we dan gezamenlijk bepalen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *