Verslag tweede vergadering Klankbordgroep Woningbouw Van der Kooij (27.06.2021)

Hier vindt u het verslag van de tweede vergadering op 27 juni 2021 van de klankbordgroep voor het Woningbouwproject Van der Kooij. U kunt het originele verslag vinden in de link hieronder, of het inhoudelijke deel van het verslag hieronder lezen.

VERSLAG
Aan: Leden klankbordgroep Nieuw Ambacht
Van: Jacco Schipper
Datum: 27 juni 2021
Onderwerp: Verslag overleg klankbordgroep 9 juni 2021

Aanwezigen:
5 bewoners namens de omwonenden
Lenneke van der Meer gebiedsmanager gemeente Vlaardingen
Paul Joormann projectleider gemeente Vlaardingen
Mayra Doerga projectleider gemeente Vlaardingen
Jacco Schipper gedelegeerd ontwikkelaar
Afwezig
Rob van Veen wijkmanager gemeente Vlaardingen


Onderstaand treffen jullie een korte weergave van het overleg van 9 juni jl. De besproken
punten zijn op hoofdlijnen benoemd.

Communicatie
Vanuit verschillende leden van de klankbordgroep wordt aangegeven dat het te lang stil is
gebleven na het laatste overleg. Afgesproken wordt om regelmatiger te communiceren, ook
als er niets of niet veel te melden is.

Voortgang bestemmingsplan
De controle door de gemeente van het ontwerp bestemmingsplan heeft vertraging
opgelopen doordat er wat functie-wisselingen zijn geweest. Momenteel wordt een en ander
afgerond en gaat de gemeente er nog steeds vanuit dat het plan voor de zomervakantie ter
inzage kan worden gelegd.

Parkeren
Vanuit de klankbordgroep wordt gevraagd naar de berekening van het aantal
parkeerplaatsen voor het project, rekening houdend met:

 • het verdwijnen van een aantal formele en informele parkeerplaatsen in de openbare
  ruimte,
 • de geldende parkeernormen en mogelijk beleidsmatige overwegingen om daar van af te
  wijken .
  Met de vertegenwoordiger van het Bewonersplatform Oud-Ambacht is door de gemeente
  afgesproken dat deze berekening al in januari jl. zouden worden aangeleverd. Paul Joormann
  zal hier nogmaals achteraan gaan en de gegevens nu z.s.m. verstrekken aan de
  klankbordgroep.

 • Ontwerp
  De impressies van de aangepaste verschijningsvorm van de woningen in plandeel 2 zijn
  gedeeld. Het aangepaste ontwerp wordt als een verbetering gezien en sluit beter aan bij de
  woningen in plandeel 1.
  Er wordt nog wel aandacht gevraagd voor de kleur van de dakpannen. Er wordt gevraagd of
  de architect kan kijken naar rode/oranje dakpannen in plaats van zwarte omdat dit beter
  aansluit bij de bestaande woningen. Desgevraagd wordt aangegeven dat er in elk geval
  zonnepanelen op de daken komen. Bepleit wordt te bezien of dit in de vorm van in
  dakpannen geïntegreerde zonnecellen kan. Daarnaast is het voor een goed inzicht van de
  welstandscommissie wenselijk dat de schetsen inclusief de zonnepanelen worden
  gepresenteerd omdat voor zover bekend de commissie onder meer oordeelt over de
  toegepaste materialen bij de dakbedekking qua detaillering, kleur en relatie met de
  omgeving.
  Dit zal met de architect worden besproken.
  De architect zal binnenkort ook de ontwerpen presenteren aan Welstand. Daarna kan dat
  ontwerp, waar ook eerdere ontwerpen waren gepubliceerd, op de site van het
  Bewonersplatform worden gepubliceerd.
 • Inrichting openbare ruimte
  Voor de inrichting van de openbare ruimte zal er worden aangesloten bij de standaardmaterialen die de gemeente hanteert. Dit zal onder andere ook gelden voor de
  straatverlichting.
  Bij de inrichting van de huidige groenzone voor de voormalige school zal de klankbordgroep
  een rol gaan spelen. Hiervoor zal de klankbordgroep apart worden benaderd.
 • Sonderingen
  Inmiddels zijn er op een deel van het terrein sonderingen uitgevoerd. Aan de hand hiervan
  zal een funderingsadvies worden gemaakt waaruit blijkt met welke hei-systematiek er
  gewerkt zal worden. Zodra deze gegevens bekend zijn, dan zullen deze worden gedeeld met
  de klankbordgroep.
 • Overige vragen/opmerkingen tijdens klankbordgroep
  Er wordt gevraagd of de bouwrouting al bekend is in verband met de wegbelasting en
  overlast voor de omliggende woningen. De bouwrouting wordt op een later moment
  bepaald in samenspraak met de aannemer en de gemeente.
  Er wordt gevraagd naar de bodemverontreiniging en sanering van het terrein. Voor de
  sanering wordt een saneringsplan opgesteld. Dit plan wordt beoordeeld door de
  Omgevingsdienst (bevoegd gezag). Na uitvoering van de sanering zal de Omgevingsdienst dit
  weer controleren. Wanneer de sanering correct is uitgevoerd, zal er een beschikking worden
  afgegeven waaruit blijkt dat de grond geschikt is voor het beoogde gebruik.
  Er wordt gevraagd naar de aanwezigheid van asbest in de bestaande panden. Uit de eerste
  onderzoeken is gebleken dat er asbest in de panden aanwezig is. Er zal nog destructief
  onderzoek worden gedaan (op het moment dat alle ruimtes niet meer in gebruik zijn) zodat
  er een eindbeeld ontstaat. Asbest dient in ons land via de wet- en regelgeving te worden
  verwijderd. De gemeente kan alleen een sloopvergunning afgeven als er een destructief
  asbestonderzoek is gemaakt met daarin opgenomen de wijze waarop het asbest verwijderd
  dient te worden. De gemeente en de Omgevingsdienst controleren de asbestsanering.
 • Vervolgoverleg
  Het volgende overleg staat gepland voor 28 juli a.s. om 20.00 uur. Teams-uitnodiging is
  inmiddels rondgemaild.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *